Policy för behandling av personuppgifter
Informationen som sparas är den information vilken  patienten aktivt lämnat till Anders Mårdh Sjukgymnastik AB , såsom namn, adress, personnummer,  e-postadress och telefonnummer i samband med tidsbokning.
Giltigt samtycke utgör juridisk grund för behandling av personuppgifter
Informationens användning/ändamål:
Att enligt lag kunna föra patientjournaler.
Lagring av personuppgifter:
Informationen lagras enligt gällande sekretess. Personuppgifterna och journalerna skrivs och lagras i journalprogram.
Rättelse och radering:
Enligt Patientdatalagen kap 3 § 14 får uppgifter i en journalhandling inte utplånas eller göras oläsliga i andra fall än vad som avses i 8 kap 4§.
Enligt kap 8 § 4 får Inspektionen för vård och omsorg, på ansökan av patienten eller någon annan som omnämnts i en patientjournal, besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras.
Personuppgiftsbiträde:
Journalprogrammet Clinic Buddy uppfyller de krav som gäller hantering och lagring av personuppgifter. Ansvarig leverantör och personuppgiftsbiträde är Clinic Buddy AB.
Följande personer tar del av informationen:
Enbart den enskilde sjukgymnasten tar del av dina personuppgifter och endast din sjukgymnast tar del av din patientjournal.
Journalföring:
Journaler förs enligt Patientdatalagen och HSLF-FS 2016:40. Personuppgifter, journaler och tidböcker sparas 10 år enligt lag efter senaste anteckning så att de följer patientdatalagens syften. Journalen kan bli föremål för ekonomiska uppföljningar av verksamhet, användas vid forskning och vid eventuella försäkringsfrågor i de enskilda fallen när de efterfrågas av försäkringsbolag och när giltig fullmakt finns.
Journalanteckningarna skyddas för obehörigas åtkomst.
Personuppgifterna är skyddade för obehörigas åtkomst och hanteras enligt lagar och föreskrifter. Uppgifterna används enbart i vårdsammanhang och om annan vårdgivare träffas krävs patientens samtycke för att den vårdgivaren skall få ta del av journal som upprättats av annan vårdgivare. Handlingar utlämnas enbart till patienten själv vid förfrågan om journalkopia, till försäkringsbolag när giltig fullmakt finns samt till revisorer när ekonomiska revisioner genomförs när det är säkerställt att revisorerna omfattas av gällande sekretess. Personuppgifter lämnas till landstinget enbart för deras utbetalande av debiterade åtgärder.
Cookiepolicy
På Anders Mårdhs Sjukgymnastik AB webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjlig att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.
Det finns två typer av Cookies:
en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida. Sessionscookies försvinner när du stänger din webbläsare.
Användning av cookies görs i syfte  att se hur webb tjänsten används och för att anpassa användarupplevelsen.
Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om besökaren.
Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas, se webbläsarens hjälpsidor för mer information.
Post- och telestyrelsen, som är tillsynsmyndighet på området, lämnar ytterligare information om cookies på sin webbplats, www.pts.se.